Loading...
Laden...

Algemene voorwaarden

Keramische Tegel Shop / Nudetuin.nl / Nudetuin Sierbestrating & Kunstgras
Gevestigd aan het Nudepark 93, 6702 DZ, te Wageningen
Kamer van Koophandel: 59724757

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen / koopovereenkomsten gesloten tussen Nudetuin.nl / Nudetuin Sierbestrating & Kunstgras en de klant, inclusief op acties en aanbiedingen, met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij / derden.

Eigendomsovergang en risicobepaling

Bij de levering van producten stopt het risico van Nudetuin.nl / Nudetuin Sierbestrating & Kunstgras en verschuift dit risico naar de koper. De bestelling wordt eigendom van de klant op het moment dat de volledige aankoopsom voldaan is en er aan eventuele verdere verplichtingen is voldaan. Dit betekent dat het niet is toegestaan om producten door te verkopen wanneer de koopsom nog niet of niet volledig is voldaan. Tot het moment dat de aankoopsom volledig is voldaan blijft Keramische Tegel Shop / Nudetuin.nl / Nudetuin Sierbestrating & Kunstgras eigenaar van de producten.

Levering van bestellingen

Bestellingen worden volgens afspraak geleverd op een vooraf bepaalde dag en binnen een vastgesteld tijdvak. De bestelling wordt afgeleverd op het adres dat vooraf is vastgelegd. Dit kan een woonadres of een werkadres betreffen. U dient zelf aanwezig te zijn voor het in ontvangst nemen van uw bestelling. Is de levering niet mogelijk om het vooraf besproken moment, dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk aan ons door te geven. Indien mogelijk zullen wij het aflevermoment wijzigen. Doordat producten door de fabrikant worden geleverd, kunnen wij niet uitsluitend dat er kosten verbonden zijn aan het wijzigen van een aflevermoment. Kosten die eventueel ontstaan door overmacht bij een derde vallen niet onder de verantwoording van Nudetuin.nl / Nudetuin Sierbestrating & Kunstgras.

Ontvangst van bestellingen

De koper verklaart de producten in goede staat, en inclusief alle toebehoren, te hebben ontvangen en dit bij aflevering te hebben gecontroleerd. Mogelijke problemen met de producten dienen bij aflevering direct medegedeeld te worden. De koper heeft het recht om de koop te ontbinden binnen 7 werkdagen na het in ontvangst nemen van de bestelling. Hiervoor zijn de retourvoorwaarden van toepassing. De koper dient zelf zorg te dragen voor het transport en de bijbehorende transportkosten.

Retourneren van bestellingen

De koper heeft het recht om een koop binnen 7 werkdagen na het in ontvangst nemen van de bestelling te ontbinden. De koper heeft in dit geval de verplichting om de gehele order te retourneren in de staat waarin deze is aangeboden. Het retourneren van een gedeeltelijke order of door de koper beschadigde / bewerkte producten is niet mogelijk. De koper dient de wens om te retourneren vooraf kenbaar te maken. Het transport en de transportkosten bij retourneren vallen onder de verantwoordelijkheid van de koper. Eventuele schades die tijdens het transport ontstaan, zijn voor de rekening van de koper.

Alle transportkosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de klant.

Voorwaarden voor retournering

U kunt bestellingen uitsluitend retourneren wanneer deze compleet en in originele staat verkeren. De producten moeten schoon en ongebruikt zijn, zoals deze door de koper in ontvangst zijn genomen. Maatwerk orders en producten kunnen niet worden geretourneerd. Wanneer de bestelling retour wordt ontvangen door Nudetuin.nl / Nudetuin Sierbestrating & Kunstgras, dan wordt het aankoopbedrag – eventueel minus te verrekenen kosten – binnen een termijn van 30 dagen geretourneerd aan de koper.

Acties en aanbiedingen

Keramische Tegel Shop / Nudetuin.nl / Nudetuin Sierbestrating & Kunstgras maakt regelmatig gebruik van acties en aanbiedingen. Deze zijn in alle gevallen geheel vrijblijvend, tenzij hierbij uitdrukkelijk een vermelding van de geldigheidsduur wordt vermeld.

Tarieven en betalingen

De koper heeft voorafgaande aan het plaatsen van de order volledige duidelijkheid over de kosten. Het komt zelden voor, maar het is mogelijk dat de tarieven hierna toch nog worden verhoogd door invoerprijzen, prijswijzigingen , een wijziging in lasten, wijzigingen in heffingen en/of andere rechten of plichten. Nudetuin.nl / Nudetuin Sierbestrating & Kunstgras heeft het recht deze extra kosten door te voeren naar de koper. De koper heeft hierop het recht om de koop te ontbinden. Indien de koper de factuur niet betaalt, heeft Nudetuin.nl / Nudetuin Sierbestrating & Kunstgras het recht de levering van de bestelling te annuleren.

Ontbinding van de koopovereenkomst

Keramische Tegel Shop / Nudetuin.nl / Nudetuin Sierbestrating & Kunstgras heeft het recht om de koopovereenkomst te ontbinden wanneer de koper niet voldoet aan de afspraken in de betreffende overeenkomst. Voldoet de koper niet of niet geheel aan de afspraken, dan kan dit betekenen dat de koopovereenkomst ontbonden wordt. Deze bepaling is ook van kracht in het eventuele geval van faillissement van de koper. Indien Nudetuin.nl / Nudetuin Sierbestrating & Kunstgras besluit om de koopovereenkomst te ontbinden, dan vervallen hiermee alle rechten van de koper. Eventueel besproken betalingstermijnen en betaling van het reeds geleverde worden in dit geval per direct opeisbaar.

Aansprakelijkheid

Keramische Tegel Shop / Nudetuin.nl / Nudetuin Sierbestrating & Kunstgras is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, als gevolg van de koopovereenkomst die wordt gesloten tussen ons en de koper. Tevens zijn wij niet aansprakelijk ten aanzien van content op onze website, inclusief verstrekte technische gegevens van producten. Nudetuin.nl / Nudetuin Sierbestrating & Kunstgras kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kosten van derden door het niet tijdig leveren van de producten. De koper dient de producten bij het in ontvangst nemen te controleren op eventuele schade.

Wijzigingen in deze algemene voorwaarden

Keramische Tegel Shop / Nudetuin.nl / Nudetuin Sierbestrating & Kunstgras heeft te allen tijde het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Op de bestelling van de koper zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op het moment van bestellen en betalen actief zijn.

Geschillen

Keramische Tegel Shop / Nudetuin.nl / Nudetuin Sierbestrating & Kunstgras zet zich om in alle klanten naar wens van dienst te zijn. In het geval van een geschil zetten wij ons in om dit onderling met de koper op te lossen. Wanneer blijkt dat dit niet mogelijk is, dan kan het geschil worden voorgelegd aan de kantonrechter. Bij uitsluiting is Nederlands Recht van toepassing. Een geschil kan ook worden neergelegd bij de Geschillencommissie. Dit dient vanuit de koper schriftelijk te gebeuren binnen een termijn van 30 dagen na aanvang van de koopovereenkomst. Mogelijke kosten die hieraan verbonden zijn, zijn voor de rekening van de koper. Algemene Voorwaarden Nudetuin.nl / Nudetuin Sierbestrating & Kunstgras Gevestigd aan het Nudepark 93 6702 DZ Wageningen Kamer van Koophandel: 59724757